تبلیغات
All Modem Errors
» گویا آی تی » مرجع تمامی خطاهای مودم

علت پیام Error

شماره پیام

یك عملیات معلق

600
یك پورت نا معتبر تشخیص داده شده است مودم نصب نیست
601
پورت مورد نظر درحال حاضر بازاست مودم درحال حاضر توسط نرم افزار دیگری مورد استفاده است 602
بافر شماره گیر خیلی كوچك است 603
اطلاعات نادرست تعیین شده شده است 604
اطلاعات پورت قابل تنظیم نیست 605
پورت مورد نظر وصل نیست 606
یك رویداد نا معتبر تشخیص داده شده است 607
ابزار تعیین شده وجود ندارد 608
نوع ابزار تعیین شده وجود ندارد 609
یك بافر نا معتبر تشخیص داده شده است 610
  تعیین شده است كه وجود ندارد Route یک 611
 تعیین شده است كه تعیین محل نشده است Route یک 612
یك فشرده سازی نا معتبر تعیین شده است 613
بافر كافی موجود نیست 614
پورت تعیین شده پیدا نشد 615
یك درخواست نا همزمان در حال اجراست 616
مودم در حال حاظر در حال قطع شدن است 617
پورت تعیین شده باز نیست 618
پورت تعیین شده وصل نیست 619
نقطه پایانی قابل تشخیص نیست 620
سیستم قادر به باز كردن دفترچه تلفن نیست 621
سیستم قادر به بار كردن دفترچه تلفن نیست 622
سیستم قادر به پیدا كردن مدخل دفترچه تلفن برای این اتصال نیست 623
سیستم قادر به بروز رسانی فایل دفترچه تلفن نیست 624
سیستم اطلاعات نا معتبری در دفترچه تلفن پیدا كرده است 625
رشته قابل بار شدن نیست 626
كلید قابل پیدا شدن نیست 627
اتصال بسته شده است 628
اتصال توسط كامپیوتر مقصد بسته شد 629
مودم به خاطر مشكلات سخت افزاری قطع شده است 630
كاربر مودم را قطع كرده است 631
یك اندازه ساختار نا معتبر تشخیص داده شده است 632
مودم در حال حاظر در حال استفاده است یا برای تماس پیكر بندی نشده است 633
كامپیوتر شما قادر به ثبت شدن در شبكه كامپیوتر مقصد نیست 634
یك خطای نا شناخته 635
ابزار وصل شده به پورت چیزی كه تشخیص داده شده است نیست 636
رشته ای تشخیص داده شده است كه قادر به تبدیل نیست 637
در خواست تعیین شده از محدوده زمانی فرا تر رفته است 638
هیچ شبكه نا هم زمانی وجود ندارد 639
یك خطا در نت بایوس اتفاق افتاده است 640
سیستم سرور قادر به تعیین منابع نت بایوس مورد نیاز برای پشتیبانی كلاینت ها نیست 641
یكی از نام های نت بایوس شما در حال حاظر بر روی كامپیوتر مقصد ثبت شده است 642
كارت شبكه سیستم سرور خراب است 643
شما پیامی از طرف شبكه دریافت نمی كنید 644
یك خطای داخلی در سیستم شما 645
حساب شما قادر به اتصال به شبكه در این زمان از روز نیست 646
حساب شما غیر فعال است 647
كلمه رمز وارد شده برای این حساب از اعتبار ساقط شده است 648
این حساب دارای دسترسی به شماره گیری نیست 649
سرور مقصد قادر به پاسخگویی نیست 650
مودم یك خطا گزارش نموده است 651
یك پاسخ نا شناس از طرف مودم 652
ماكرو مورد نیاز برای مودم در داخل فایل پیدا نشد 653
فایل ابزار قادر به باز شدن نیست 657
فایل به یك ابزار نا شناخته اشاره دارد1
659
فایل دارای هیچ پاسخی برای دستور نیست 660
دستورات فایل گم شده است 661
سیستم خارج از حافظه در حال فعالیت است 664
مودم به خوبی پیكر بندی نشده است 665
مودم به خوبی عمل نمیكند 666
سیستم قادر به خواندن فایل نیست 667
اتصال پایان یافت 668
سیستم قادر به خواندن حداكثر سرعت نیست 674
سیستم قادر به خواندن حداكثر سرعت نیست 675
خط تلفن مشغول است 676
به جای مودم یك نفر جواب شما را داد 677
سیستم به شما پاسخ نمیدهد سرور گوشی تلفن را بر نمیدارد 678
سیستم شما قادر به تشخیص سیگنال اتصال نیست 679
بوق آزاد وجود ندارد یا خط تلفن وصل نیست 680
دسترسی شما به دلیل ورود نام یا كلمه عبور اشتباه بسته شده است 691
یك خطای سخت افزاری در مودم 692
مودم با خطای سر ریزی بافر مواجه شده است 699
خطاهای بسیار زیادی اتفاق افتاده است زیرا خط تلفن كیفیت بسیار بدی دارد 715
  سیستم سرور قابل استفاده نیست IPپیكر بندی 716
 IP بیشتری برای اختصاص به شما وجود ندارد
717
زمان تعیین شده برای پاسخگویی تمام شده است 718
اتصال توسط كامپیوتر سرور قطع شد 719
سیستم شما و سیستم سرور قادر به توافق بر سر پروتوكل كنترلی نیستند 720
شماره تلفن ورودی سیار طولانی است 723
سیستم شما و سیستم سرور قادر به توافق بر سر پروتوكل كنترلی نیستند 732
سیستم شما و سیستم سرور قادر به توافق بر سر پروتوكل كنترلی نیستند 733
آدرس درخواستی توسط سرور نادیده گرفته شد 735
لوپ بك تشخیص داده شده است 737
سرور آدرسی تعیین نكرد 738
قاعده شماره گیری نا معتبر 740
سیستم شما قادر به پشتیبانی از مخفی سازی اطلاعات مورد نیاز نیست 741
كامپیوتر مقصد قادر به پشتیبانی از مخفی سازی اطلاعات مورد نیاز نیست 742
این اتصال در حال حاظر در حال شماره گیری است 756
مقصد تعیین شده قابل دسترسی نیست 769
ماشین مقصد تلاش برای اتصال را نادیده گرفت 770
تلاش برای تماس ناكام ماند زییرا مودم كامپیوتر مقصد غیر قابل استفاده است 777
اتصال به كامپیوتر مقصد قابل برقراری نیست زیرا مودم پیدا نشد یا مودم مشغول است 797