• چیپس چگونه اختراع شد؟
    راستی فكر می كنید اگر در آن شب سرد ، كورپلیوس وندربیلت مشكل پسند، هوس سیب زمینی سرخ كرده نمی كرد، یا جورج كرام آشپز انتقاد پذیری نبود، جهان چند سال دیگر در انتظار چیپس باقی می ماند؟!


منبع:
http://feeds.feedburner.com