یکی از کاربران جهان که احتمالاً معلم ریاضی بوده و قصد خودکشی دارد، با ارسال چند تصویر دلیل خودکشی برخی معلمان ریاضی را بیان نموده است!
در توضیح این معلم ریاضی آمده است: با تامل در جوابهای بعضی از دانش آموزان(شاید هم دانشجویان) متوجه علت خودكشی دبیران و اساتید ریاضی خواهید شد.

با کلیک بر روی عکسها، اندازه بزرگتر را خواهید دید

سوال: بسط دهید

94084198739853965699.jpg

X را بدست آورید:

62235653716296965421.jpg

نمونه مسأله اول سوال دوم را حل کنید

50417078993256659274.jpg