توقیف روزنامه اعتماد
همانطور که قبلا هم پیش بینی می شد هفته نامه ایراندخت با مدیر مسئولی محمد حسین کروبی و با سردبیری محمد قوچانی، لغو مجوز شد. با تعریف جدیدی که از رسانه های نوشتاری می شه، لغو امتیاز این هفته نامه اتفاق عجیبی به نظر نمی رسه.
همچنین بعد از توقیف این هفته نامه روز نامه اعتماد، نزدیک به اصلاح طلبان، به مدیر مسئولی الیاس حضرتی هم توقیف شد