آغاز سال 1389 هجری شمسی،
14089 اهورائی،
7032 میترایی،
6760 عاشوری،
3748 زرتشتی،
2569 شاهنشاهی
بر شما آریائی عزیز مبارک باد