نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کوهرنگ از تونل کوهرنگ تا پل زمان خان و منطقه بازفت
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 30/7/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کوهرنگ از چم خرم تا تالاب گاوخونی
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 30/7/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه های داخل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-شمالی
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 3 قطعه
بهاء پروانه : 40000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه های حفاظت شده چالوس-سرد آبرود و شعبات
فصل مجاز صید : 15/3/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز :3 قطعه
بهاء پروانه : 40000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه پلور و هراز تا مرز گز بک
فصل مجاز صید : 15/3/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 40000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه ها/آبگیرها و دریاچه های آزاد حوزه استحفاضی استان کهکیلویه و بویر احمد
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه سد امیرکبیر تا پل خواب همه روزه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 15/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کرج از دریاچه سد امیرکبیر تا رستوران ارکیده 3 روز در هفته و روزهای زوج شنبه/دوشنبه/چهارشنبه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 15/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه جاجرود داخل منطقه حفاظت شده ورجین از دریاچه سد لتیان به سمت بالا دست/همه روزه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 15/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر :دریاچه سد لار به جز نواحی جویی دو روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه ها
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 30/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه بلور از زیر سد لار به سمت آمل و رودخانه هراز همه روزه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 15/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 3 قطعه
بهاء پروانه : 40000 ریال
 
نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه زاینده رود اصفهان از زیر سد تنظیمی تا پل قراقوش همه روزه
فصل مجاز صید : 1/5/89 الی 15/8/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه نئور استان اردبیل همه روزه
فصل مجاز صید : 20/4/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 3 قطعه
بهاء پروانه : 40000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه گهر همه روزه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کهمان همه روزه
فصل مجاز صید : 1/4/89 الی 31/6/89
حداکثر صید مجاز هر روز : 5 قطعه
بهاء پروانه : 70000 ریال

کلیه برنامه های نام برده طبق تعرفه محیط زیست می باشد