چند عکس که برای هم سن های من بی نهایت خاطره دارد .علی کوچولو